Zawody

XXIII Strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka, runda Czarnoprochowego Pucharu Polski 

Regulamin:

1. Cel Zawodów:
– Propagowanie idei i tradycji Bractw Kurkowych, Organizacji i Związków Strzelców Historycznych.
– Popularyzacja sportu strzeleckiego.
– Popularyzacja strzelectwa z broni historycznej (czarnoprochowej) i jej replik.
– Rywalizacja sportowa środowiska strzelców czarnoprochowych prowadzona na zasadach międzynarodowych (MLAIC).

2. Organizator:
Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia.

3. Miejsce:
Strzelnica Stadionu Olimpijskiego ul. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
(współrzędne dla nawigacji: Szerokość: 51° 7′ 10″ N 51.119444° Długość: 17° 5′ 47″ E 17.096389°)

4. Termin i harmonogram
Zawody odbędą się 11 czerwca 2022 r.
HARMONOGRAM: (realizowany w zależności od ilości uczestników)
9.00 – 12.00 – rejestracja uczestników, kontrola broni
10.00 – rozpoczęcie strzelań
16.00 – ogłoszenie listy finalistów i rozpoczęcie strzelań finałowych
18.00 – wręczenie nagród i dyplomów
19.00 – zakończenie zawodów

Konkurencje z broni czarnoprochowej będą rozgrywane w 6 zmianach rozpoczynających się orientacyjnie o godz.:
I – 10.00; II – 10.45; III – 11.30; IV – 12.15; V – 13.00; VI – 13.45, VII – 14.30

5. Uczestnicy zawodów
Z uwagi na rangę zawodów Bractwo Kurkowe Miasta Wrocławia zaprasza do udziału w zawodach wyłącznie zawodników posiadających aktualną licencję PZSS.

6. Broń
Zawody przeprowadzane będą z użyciem broni czarnoprochowej oraz centralnego zapłonu. Organizator NIE ZAPEWNIA broni ani amunicji czarnoprochowej oraz prochu czarnego. Organizator ZAPEWNIA broń i amunicję do strzelań do KURA (broń centralnego zapłonu). W przypadku broni wyprodukowanej przed rokiem 1885 lub replik takiej broni (zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy o broni i amunicji) Organizator nie wymaga od uczestników pozwolenia na broń.

7. Komisja sędziowska
Zawody prowadzone będą przez uprawnionych Instruktorów Strzelectwa Sportowego oraz sędziów klasy I, II, i III licencjonowanych przez PZSS. Na zawodach obecny będzie delegat techniczny PZSS.

8. Konkurencje:

Strzelanie o Trofeum Złotego Niedźwiadka:
W ramach Strzelania o Trofeum Złotego Niedźwiadka zostaną przeprowadzone 2 kategorie konkurencji: Broń długa czarnoprochowa oraz Broń krótka czarnoprochowa.

Broń długa czarnoprochowa:
I. Vetterli (karabin kapiszonowy 50 m)
– broń – każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy,
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

II. Pennsylvania (karabin skałkowy 50m)
– broń – dowolny karabin skałkowy o dowolnym kalibrze
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

III. Lamarmora (karabin kapiszonowy wojskowy 50m)
– broń – kapiszonowy karabin wojskowy, kaliber powyżej 13,5mm (.5315”), brak przyspiesznika,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

IV. Sharps 50m (NON-MLAIC, karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną, 50 m,)
– broń – dowolny karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną elaborowaną czarnym prochem, 
– przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

V. Miquelet (muszkiet skałkowy 50 m)
– broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy,
– przyrządy celownicze – typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny,
– tarcza – francuska tarcza wojskowa na 200 metrów .
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

VI. Traper (NON-MLAIC, karabin 50 m)
– broń – muszkiet lontowy lub skałkowy, karabin skałkowy lub kapiszonowy
– przyrządy celownicze wyłącznie otwarte, właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni,
– amunicja – wyłącznie okrągła kula (nie dopuszcza się stosowania pocisków),
– ubiór strzelca: niedozwolone jest stosowanie kurtek strzeleckich oraz okularów strzeleckich  
 (jedynie okulary ochronne),
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, odległość 50 metrów.

Broń krótka czarnoprochowa:
VII. Kuchenreuter (pistolet kapiszonowy 25 m)
– broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, dowolnego kalibru o lufie gwintowanej,
– przyrządy celownicze wg XIX wieku,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

VIII. Mariette (Rewolwer 25m)
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna, o profilu w stylu oryginału,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

IX. Cominazzo (Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m)
– broń – dowolny jednostrzałowy gładkolufowy pistolet skałkowy
– przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 25 metrów.

X. Patriot (NON-MLAIC, broń czarnoprochowa krótka dowolna)
– broń – dowolny pistolet lub rewolwer, zapłon kołowy, skałkowy, kapiszonowy, dowolny kaliber,
– przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstania oryginału,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej lub dwóch rąk, odległość 25 metrów.

XI. Donald Malson (Rewolwer 50m)
– broń – dowolny rewolwer kapiszonowy,
– przyrządy celownicze wg czasów powstania broni, wysokość muszki dowolna, o profilu w stylu oryginału,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

XII. Pułaski (pistolet kapiszonowy 50 m, NON-MLAIC)
– broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy, dowolnego kalibru o lufie gwintowanej,
– przyrządy celownicze wg XIX wieku,
– tarcza ISSF 20/50
– postawa stojąc, strzelanie z jednej ręki, odległość 50 metrów.

Finał strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka
• Do finału strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka zostanie dopuszczonych 10 zawodników, którzy zdobędą największą ilość punktów liczonych jako suma najlepszego wyniku zawodnika spośród uzyskanych w kategorii Broń długa oraz najlepszego wyniku spośród uzyskanych w kategorii Broń krótka.
• Finaliści oddają po jednym strzale z broni krótkiej czarnoprochowej do tarczy kołkowanej, pozostałe zasady jak w konkurencji Patriot.
• Zwycięzcą zostaje ten strzelec, który uzyska przestrzelinę najbliższą wyznaczonemupunktowi na tarczy.


Strzelanie do Kura
• Strzelanie do kura odbywa się z broni – niespodzianki, centralnego zapłonu, zapewnionej przez Organizatorów, z odległości 10-15 m .

9. Postanowienia szczegółowe dla konkurencji z broni czarnoprochowej:
• Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie 3-krotnie wywołany w odstępach 1-minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie.
• Możliwy jest wyłącznie jednorazowy start zawodnika w każdej konkurencji.
• Broń, rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym regulaminie – przyjmuje się, że muszą odpowiadać przepisom MLAIC dla danej konkurencji.
• Czas trwania konkurencji: 30 min.
• Zawodnik strzela do dwóch tarcz, pierwsza siedem strzałów, druga sześć lub odwrotnie. W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny.
• Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za zero.
• Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być na co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości.
• Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot).
• Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.
• Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie sam usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji.
• Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić żadna inna osoba (asysta).
• Przy równej sumie punktów kilku zawodników w konkurencjach indywidualnych zwycięża ten, kto ma więcej przestrzelin wyższej punktacji (w porządku malejącym), a jeśli i tutaj jest remis, przegranego typuje się ustalając najdalej oddalony od środka tarczy strzał z 10ciu zaliczanych. Jeśli i po tej metodzie są wyniki remisowe, uwzględnia się trzy odrzucone strzały.
• Organizatorzy zobowiązują się umieszczać zaktualizowane wyniki na tablicy wyników lub w innym widocznym miejscu, na tyle szybko na ile będzie to w danych warunkach możliwe.
• Protesty mogą być wnoszone wyłącznie w formie pisemnej, po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 zł, najpóźniej w ciągu godziny po wywieszeniu wyników. W przypadku uwzględnienia protestu w/w opłata podlega zwrotowi.
• W pozostałych nieuregulowanych niniejszym regulaminem kwestiach zastosowanie mają przepisy MLAIC.
• Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tego Regulaminu.
10. Opłaty startowe:
Każda konkurencja z broni czarnoprochowej: 30 zł.
Strzelanie do kura: 30 zł .
W cenie startowego zawarte są napoje: woda/kawa/herbata oraz obiad.

11. Przewidziane nagrody:
Zwycięzca finału strzelania o trofeum Złotego Niedźwiadka otrzyma dużą statuetkę „Złotego Niedźwiadka”, za miejsce II i III nagrodami będą małe Niedźwiadki – odpowiednio srebrny i brązowy. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.
W każdej z konkurencji z broni czarnoprochowej zostaną wręczone dyplomy za miejsca I – VI.
W strzelaniu do kura nagrodami będą: za I miejsce – kur, za II i III – dyplomy.

12. Zgłoszenia
Kolejność na liście startowej będzie ustalona na podstawie zgłoszeń na e-mail: 
niedzwiadek@mlaic.pl w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach.
W zgłoszeniu proszę podać:
Nazwisko, Imię –
Numer Licencji zawodniczej –
Nazwa Klubu (dokładnie taka, jak jest wpisana na licencji) 
Konkurencje – zmiany (godz. startu)
Osoby, które nie dokonały zgłoszenia będą mogły zająć ewentualne wolne miejsca w poszczególnych zmianach.

UWAGA: Każdy mail ze zgłoszeniem powinien zawierać formułę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych przeze mnie w/w danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia zawodów, w szczególności na listach startowych, listach z wynikami, podczas ogłoszenia wyników, w komunikacie z zawodów. Dane te będą publikowane podczas zawodów jak i zamieszczone na forum bron.iweb.pl, na stronie celpal.org oraz na stronie pzss.org.pl. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na zdjęciach zrobionych podczas zawodów, z wyłączeniem użycia do celów komercyjnych.

Zgłoszenia bez w/w formuły nie będą przyjmowane !!!

13. Przepisy bezpieczeństwa
• Na zawodach obowiązywać będzie regulamin strzelnicy.
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem oraz zakaz palenia na stanowiskach strzeleckich.
• Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu.
• Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy.
• Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją.
• Nikt z wyjątkiem sędziów nie może odzywać się do strzelców w trakcie strzelań.
• Pomoc osób drugich na stanowisku strzeleckim jest zabroniona.
• Zamiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona.
• Broń przenosimy na stanowiska strzeleckie tylko w pokrowcach, skrzynkach lub kasetach, rozładowaną.
• W czasie strzelania obowiązują okulary strzeleckie oraz ochraniacze słuchu.
• Zabrania się używania prochownic.
• Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”. Biały strzał lub fouling shot musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu.
• Broń ładujemy wyłącznie na stanowisku strzeleckim po komendzie „START” z wcześniej przygotowanych jednodawkowych fiolek.
• W rewolwerach czarnoprochowych obowiązkowe jest zabezpieczenie tłuszczem komór bębna ponad pociskami.
• W przypadku awarii broni w trakcie strzelania, strzelec zgłasza awarię sędziemu – pozostając na stanowisku strzeleckim z bronią skierowaną w kierunku kulochwytu.
• Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i grozi natychmiastową dyskwalifikacją.
• Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się czyszczenie lufy po każdym strzale.
• Po komendzie „rozładuj” należy zdjąć kapiszon z kominka lub wysypać proch z panewki.
• Opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni.
• Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w regulaminach strzelań PZSS i ISSF.
• Sankcje i kary: ostrzeżenie, upomnienie, dyskwalifikacja.
• Wszyscy uczestnicy Zawodów są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa, Regulaminu Strzelnicy i poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do w/w spowoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy