GłównaZawody

Grand Prix Varsovia 2023

Puchar Polski w Strzelectwie Czarnoprochowym 
„Grand Prix Varsovia 2023

Data: 25.03.2023 r.

Miejsce zawodów: ZKS Warszawa, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

Regulamin  zawodów

1. CEL ZAWODÓW

• popularyzacja sportu strzeleckiego; 
• popularyzacja strzelectwa z historycznej broni palnej i jej replik; 
• integracja środowiska kolekcjonerów dawnej broni palnej; 
• rywalizacja sportowa środowiska strzelców historycznych prowadzona na zasadach Muzzle LoadersAssociations International Confederation (MLAIC), International Shooting Sport Federation (ISSF) i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS);
• podnoszenie kwalifikacji strzeleckich przez strzelców historycznych.

2. ZGŁOSZENIA

• Elektronicznie na adres: zawodyzks@gmail.com
W zgłoszeniu należy obligatoryjnie podać: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, przynależność do klubu sportowego/strzeleckiego względnie innej organizacji, numer licencji PZSS oraz konkurencje, w których chce się startować. Niniejsze dane będą niezbędne przy sporządzeniu komunikatu z zawodów. Kolejność na liście startowej jest ustalona w miarę wolnych miejsc w poszczególnych zmianach. 
• Osobiście — od godz. 8.00 w dniu zawodów. Uczestnicy zapisujący się osobiście będą dopisywani do kolejek startowych w miarę wolnych stanowisk w poszczególnych zmianach.
Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8.00 do zakończenia ostatniej konkurencji.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW

Związkowy Klub Strzelecki

01-977 Warszawa, ul. Marymoncka 42

tel. 22 834 41 08; fax. 22 865 77 15; e-mail: biuro@zks.waw.pl

4.TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Termin zawodów: 25.03.2023 r.

Związkowy Klub Strzelecki ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa

mapa dojazdowa na str. ZKS – www.zks.waw.pl

Współrzędne nawigacyjne wjazdu – GPS: N 52°18’0.179 E 20°56’28.679″

5. PROGRAM ZAWODÓW

Konkurencje:

Konkurencje MLAIC 

Broń długa 


Miquelet /Miguelete (MLAIC nr 1) 
• broń – wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (typ oryginalny wojskowy, bez szczerbiny) 
• pocisk – wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie – niedozwolone 
• lejek – wyłącznie krótki 
• tarcza – francuska wojskowa na 200 m 
• postawa – stojąca 
• odległość – 50 m

Vetterli (MLAIC nr 15) 
• broń – dowolny muszkiet lontowy lub skałkowy, dowolny karabin skałkowy lub kapiszonowy 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni 
• pocisk – okrągła kula lub każdego typu wydłużony pocisk 
• czyszczenie – dozwolone 
• lejek – dozwolony 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca 
• odległość – 50 m

Pennsylvania (MLAIC nr 36) 
• broń – dowolny karabin skałkowy 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni 
• pocisk – wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie – dozwolone 
• lejek – dozwolony 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca 
• odległość – 50 m 

Lamarmora (MLAIC nr 37) 
• broń – wojskowy karabin kapiszonowy bez przyspiesznika, kaliber powyżej 13,5 mm (0.5315”) 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni (otwarte, typ oryginalny wojskowy z dopuszczalnymi niewielkimi modyfikacjami) 
• pocisk – zgodny z epoką i modelem broni 
• czyszczenie – niedozwolone 
• lejek – wyłącznie krótki 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca 
• odległość – 50 m 

Sharps 50 m – karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną 
• broń – dowolny karabin odtylcowy kapiszonowy lub na amunicję scaloną elaborowaną prochem czarnym,
• przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, przezierniki i muszki pierścieniowe dozwolone, jeśli odpowiadają czasom powstania broni,
• tarcza ISSF 20/50
• postawa – stojąca 
• odległość – 50 m 

Ubiór strzelca: dopuszczone jest używanie kurtek strzeleckich, rękawic strzeleckich i butów strzeleckich, niedopuszczone jest używanie spodni strzeleckich, spodni z usztywnieniami lub innych spodni powodujących polepszenie statyki strzelca, jednakże w przypadku identycznych wyników zwycięża strzelec w stroju historycznym.

Broń krótka 


Cominazzo (MLAIC nr 5) 
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet lontowy lub skałkowy o lufie gładkiej 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni 
• pocisk – wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie – dozwolone 
• lejek – dozwolony 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość – 25 m 

Kuchenreuter (MLAIC nr 6) 
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w. 
• pocisk – wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie – dozwolone 
• lejek – dozwolony 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość – 25 m

Mariette (MLAIC nr 12) 
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy 
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk 
• czyszczenie – dozwolone 
• lejek – zbędny 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość – 25 m 

Donald Malson (MLAIC nr 23) 
• broń – replika dowolnego rewolweru kapiszonowego 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni, wysokość muszki dowolna, o profilu i stylu oryginału, jaskółczy ogon nie może przekraczać krawędzi lufy 
• pocisk – okrągła kula lub spiczasty pocisk 
• czyszczenie – dozwolone 
• lejek – zbędny 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość – 50 m 

Pulaski vel Kuchenreuter L–50 (non MLAIC) 
• broń – dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy o lufie gwintowanej 
• przyrządy celownicze – właściwe odpowiedniemu oryginałowi broni z XIX w. 
• pocisk – wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie – dozwolone 
• lejek – dozwolony 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość – 50 m 

Rewolwer modern inox (non MLAIC) 
• broń – dowolny rewolwer kapiszonowy
• przyrządy celownicze – przyrządy celownicze mechaniczne dowolne, mogą być współczesne, dozwolone używanie praski do ładowania bębna 
• pocisk – wyłącznie okrągła kula 
• czyszczenie – dozwolone 
• tarcza – ISSF 20/50 (TS–2) 
• postawa – stojąca, strzelanie z jednej ręki 
• odległość – 25 m 

6. UCZESTNICTWO

Zawodnicy posiadający ważną licencję zawodniczą PZSS, akceptujący Regulamin Zawodów oraz Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie. 

7. KLASYFIKACJA

– indywidualna

– dekoracja po ostatniej konkurencji.

8. NAGRODY

W konkurencjach indywidualnych ORYGINAŁY – musi startować minimum trzech zawodników.
W konkurencjach indywidualnych REPLIKI – co najmniej czterech zawodników
Nagrody – jeżeli jest trzech uczestników, to dwa medale i dyplom za trzecie miejsce.
Czterech lub więcej zawodników – trzy medale i dyplomy do 6 miejsca

W zależności od liczby zgłoszeń program zawodów może ulec zmianom.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłaty startowe w konkurencjach kulowych na 25 i 50 m wynoszą 40,00 zł za konkurencje 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia zawodnik zapewnia we własnym zakresie.

W cenie startowego napoje i kanapki. Za dodatkową opłatą 20,- zł ciepły posiłek.

Opłaty wnosimy gotówką w dniu zawodów.

10. SPRAWY RÓŻNE

Przebieg konkurencji MLAIC 
Przepisy ogólne


• Zawodnicy zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych stanowisk odpowiednio wcześniej. Jeśli zawodnik nie znajdzie się na stanowisku, zostanie trzykrotnie wywołany w odstępach minutowych, po czym jego kolejka startowa przepada, a opłata startowa nie podlega zwrotowi. W szczególnych okolicznościach, w miarę wolnych miejsc, sędzia prowadzący strzelanie na danej osi może wyrazić zgodę, żeby zawodnik strzelał w późniejszej zmianie. 
• Broń i jej ewentualne dodatkowe wyposażenie (np. pas strzelecki, stopka, bączek), rodzaj i wymiary przyrządów celowniczych, sposób ładowania i rodzaj amunicji – o ile nie są określone w niniejszym Regulaminie Zawodów – przyjmuje się, że muszą odpowiadać Constitutions, rules & regulationsMLAIC, 05.2020 (https://mlaic.org/wp-content/uploads/2020/05/MLAIC-Rules-2020.pdf) dla danej konkurencji. 
• Każda usterka broni, której zawodnik nie jest w stanie samodzielnie usunąć w czasie trwania konkurencji, powoduje wykluczenie zawodnika z tej konkurencji. 
• Usterka broni, wymagająca pomocy osób trzecich, powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów. 
• Zamiana bądź wymiana broni podczas trwania konkurencji jest zabroniona. 
• W zawodach mogą brać udział sędziowie pracujący podczas zawodów, jednakże nie mogą oni sędziować konkurencji, w której biorą udział, a oceny osiągniętych przez nich wyników musi dokonywać inny sędzia.  

Konkurencje kulowe 
• Czas trwania konkurencji wynosi 30 min. 
• Zawodnik oddaje 13 strzałów do 2 identycznych tarcz, pierwsza na 7 strzałów, druga na 6 – lub odwrotnie (można strzelać w dowolnej kolejności). W przypadku, gdy zawodnik oddał więcej niż 13 strzałów do tarcz lub w tarczach znajduje się w sumie więcej niż 13 przestrzelin, lub w jednej z tarcz znajduje się więcej niż 7 przestrzelin, a nie został zgłoszony strzał do tarczy konkurenta, odlicza się najwyżej punktowane przestrzeliny. 
• Rewolwer musi być załadowany co najmniej pięcioma ładunkami w czasie dwóch pierwszych strzelań. 
• Wyjątkiem są konkurencje Miquelet/Miguelete, w których zawodnik oddaje 13 strzałów tylko do 1 tarczy.
• Jeżeli rewolwer ma pobojczyk, to nie można wyjmować bębna do ładowania. Nie dotyczy rewolwerów typu Adamsa, nie mających pobojczyka.
• Główne części replik broni (lufa, zamek, bęben) mogą być ze stali nierdzewnej.
• W karabinach skałkowych użycie kołowego insertu jako muszki jest zabronione.
• Każdy strzał po komendzie „START” zaliczony zostanie do konkurencji, za wyjątkiem zgłoszonego wcześniej sędziemu „białego strzału” lub strzału poza tarcze (fouling shot). 
• Przypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul/pocisków, czy załadowanie kuli/pocisku bez prochu, mogą być usunięte po zgłoszeniu u sędziego, w którego obecności strzelec musi oddać strzał w kulochwyt poza tarcze, żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji 13 strzałów w zawodach. 
• Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego czynić inna osoba (asysta). 
• Niedopuszczalne jest używanie spodni strzeleckich oraz spodni z usztywnieniem mających wpływ na polepszenie statyki strzelającego. 
• Przesłona na oko niecelujące musi mieć co najmniej 30mm szerokości.
• Ocenianych na rezultat jest 10 najlepszych strzałów. 
• Aby przestrzelina mogła być zaliczona do wyższej wartości, jej środek musi być co najmniej na linii lub wewnątrz pola o wyższej wartości. Przy liczeniu punktów za linię uważa się zewnętrzną jej krawędź. Środek przestrzeliny musi co najmniej dotykać zewnętrznej krawędzi linii aby zaliczyć wyższą wartość.
• Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za „0” („zero”). 
• Jeżeli w tarczy są przestrzeliny obce i nie można ich zidentyfikować, a były zgłaszane przez któregokolwiek ze strzelców, odejmuje się przestrzelinę o najniższej wartości.
• Przy równej sumie punktów kilku zawodników (remisy) zwycięża strzelec o największej liczbie przestrzelin o najwyższej wartości. Przy remisie o jednakowej liczbie przestrzelin tej samej wartości mierzy się odległość najdalszego liczonego strzału (10.) Jeżeli nadal jest remis, liczy się kolejny najdalszy strzał z pozostałych 9. Jeżeli po policzeniu odległości wszystkich liczonych strzałów nadal jest remis, liczy się kolejno odległości pozostałych trzech strzałów zaczynając od najlepszego.

• W pozostałych nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Zawodów kwestiach mają zastosowanie Constitutions, rules & regulations MLAIC, 05.2020 (https://mlaic.org/wp-content/uploads/2020/05/MLAIC-Rules-2020.pdf)

• W przypadku braku w danej kwestii jednoznacznych bądź bezpiecznych przepisów MLAIC zastosowanie mają Urzędowe przypisy i regulaminy ISSF (http://www.pzss.org.pl/in…id=38&Itemid=75 ). 

Przepisy bezpieczeństwa podczas Zawodów 
• W trakcie trwania zawodów obowiązują: niniejszy Regulamin Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów i Regulamin Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie. 
• Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszego Regulaminu Zawodów wraz z Przepisami bezpieczeństwa podczas Zawodów, Regulaminu Strzelnicy Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie oraz poleceń osób prowadzących strzelanie. Niestosowanie się do ww. powoduje dyskwalifikację i usunięcie ze strzelnicy. 
• Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i środków odurzających na terenie strzelnicy, jak również przebywania tu osób będących pod ich wpływem. 
• Każdy zawodnik może zostać poddany kontroli trzeźwości/kontroli antydopingowej przy pomocy alkomatu. 
• Sędzia może w każdej chwili poddać badaniu trzeźwości każdą osobę przebywająca na stanowisku strzeleckim, a w przypadku stwierdzenia, że osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, usunąć z terenu strzelnicy. 
• Jakiekolwiek zachowanie uznane przez sędziego za niebezpieczne może skutkować natychmiastową dyskwalifikacją. 
• Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich. 
• Nikt z wyjątkiem sędziów nie może komunikować się ze strzelającym zawodnikiem w trakcie trwania konkurencji. 
• Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych. Podsypka może być w jednodawkowych pojemniczkach o pojemności do 16,2 gr lub prochowniczkach zawierających nie więcej niż 250 gr prochu.  
• Zabrania się używania prochownic do nabijania broni. 
• Dopuszczone są przybitki tylko z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych. 
• Broń na stanowiska strzeleckie można przenosić wyłącznie w pokrowcach, pudełkach lub kasetach, rozładowaną. 
• Kapiszony mają być zakryte podczas strzelania (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki). 
• Podczas trwania konkurencji zawodnicy zobowiązani są do używania ochronników wzroku i słuchu. 
• Obowiązkowe jest zabezpieczanie smarem komór bębna rewolweru ponad kulami/pociskami. 
• Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką. 
• Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku kulochwytu. 
• Obowiązuje absolutny zakaz palenia tytoniu i innych używek na linii ognia. 
• Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą „START”. 
• Zakładanie kapiszonów / podsypanie panewki może odbywać się tylko bezpośrednio na stanowisku strzeleckim po komendzie „START”. 
• Podczas czasowego przerwania ognia po komendzie „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa: zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji „zabezpieczone”, w rewolwerze opuszcza kurek na pole bębna pomiędzy komorami albo komorę pustą. 
• „Biały strzał” lub strzał poza tarcze (fouling shot) musi zostać zgłoszony sędziemu, a broń musi być skierowana lufą w kierunku kulochwytu. 
• Wystrzelenie po komendzie „STOP”, „PRZERWIJ STRZELANIE” lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika. 
• Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i okazana do kontroli sędziemu przed oddaleniem się z linii ognia. 
• Odkładanie naładowanej broni na stanowisku strzeleckim jest zabronione i będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją. 
• Każdorazowe opuszczenie stanowiska strzeleckiego należy zgłosić sędziemu wraz z okazaniem rozładowanej broni. 
• W przypadku braku zapłonu (niewypału) broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 10 sekund. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu. 
• Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca – ten informuje sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie. 
• Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie; repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji. 
• Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego. 
• Komendy wydawane przez sędziego i pozostałe warunki bezpieczeństwa – identyczne jak w przepisach ISSF. Komendy: początek konkurencji – „START”, przerwanie ognia – „STOP” lub „PRZERWIJ STRZELANIE” (względnie inna komenda jednoznacznie sugerująca konieczność natychmiastowego przerwania strzelania), koniec konkurencji – „STOP”. 
• Sankcje i kary zgodne z Urzędowymi przypisami i regulaminami ISSF: ostrzeżenie (żółta kartka), upomnienie i odjęcie 2 punktów (zielona kartka) oraz dyskwalifikacja (czerwona kartka). 

Zmiana Regulaminu Zawodów 
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość – w uzasadnionych przypadkach – zmiany niniejszego Regulaminu Zawodów. Zmiana musi być umotywowana.